Про підготовку кадрів та направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України розпочинає черговий набір на навчання до магістратури на денну та заочну форми за практико орієнтованими спеціальностями напряму підготовки “Державне управління”.

Зважаючи на необхідність кадрового забезпечення проведення реформ, врахування зростаючих тенденцій децентралізації влади пропонуємо Вам направити списки кандидатів для вступу на навчання за спеціальностями “Місцеве самоврядування” та “Регіональне управління” до 12 травня 2015 року на кафедру регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ.

Про підготовку кадрів та направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) розпочинає черговий набір на навчання слухачів на денну та заочну форми за практико орієнтованими спеціальностями 8.15010009 “Місцеве самоврядування”, та 8.15010010 “Регіональне управління” напряму підготовки 1501 “Державне управління”. Магістерську підготовку слухачів за цими спеціальностями забезпечує найпотужніша в Україні кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270563  від 05 червня. 2013 року).

Магістерська програма 8.15010009 “Місцеве самоврядування”,  націлена на підготовку посадових осіб – міських, селищних і сільських голів, депутатів та працівників органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, асоціацій місцевих влад, здатних впроваджувати реформи, застосовуючи європейські принципи належного врядування, вирішувати питання розвитку територіальних громад на засадах раціонального використання власних ресурсів та ефективного залучення зовнішніх, лідерства та стратегічного планування.

Магістерська програма 8.15010010 “Регіональне управління” спрямована на підготовку керівників та кваліфікованих фахівців  центральних та місцевих виконавчих органів влади, керівників господарюючих суб’єктів, спроможних розробляти і реалізовувати державну політику на регіональному і місцевому рівнях, надавати якісні адміністративні послуги, управляти людськими, земельними, фінансовими ресурсами, мати навики стратегічного управління, контролю та  управління змінами, впровадження інновацій та публічно-приватного партнерства  і маркетингових підходів у публічній сфері.

Організація навчання здійснюється за державним замовленням та договорами між Національною академією та замовниками (юридичними та фізичними особами). На навчання за державним замовленням приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою за державним замовлення за договорами-направлениями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за заочною формою за державним замовленням за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах І - IV категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Проте ці вимоги не розповсюджуються па кандидатів, які мають повну вищу освіту та бажання навчатися на умовах договору.

Термін навчання за денною формою – 18 місяців, за заочною – 30 місяців. Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01 квітня 2013 року № 255 (www.academy.gov.ua)

Зважаючи на необхідність кадрового забезпечення проведення реформ, врахування зростаючих тенденцій децентралізації рекомендуємо направити Ваших кандидатів на навчання за спеціальностями 8.15010009 “Місцеве самоврядування” та 8.15010010 “Регіональне управління”.

Детальну інформацію Ви можете отримати на кафедрі регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Завідувач кафедри Вакуленко Володимир Миколайович, контактний телефон: +38(044)456-82-77.

Приймальна комісія Національної академії знаходиться за адресою: м. Київ. вул. Ежена Потьє, 20, кім. 127.

Консультації проводяться за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 кім. 318.

Контактні телефони: (044) 456-82-77; (044) 455-68-01.

 

Документи, що подаються до заяви вступника:

 1. Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).
 2. Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування).
 3. Автобіографія.
 4. Копія диплома(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов'язковою є процедура нострифікації диплома).
 5. Копія договору-направлення до Національної академії, засвідчена в установленому порядку (для вступників на денну форму навчання).
 6. Рекомендація (для вступників па вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання).
 7. Медична довідка за формою 086-у.
 8. П'ять фотокарток розміром 3x4 см.
 9. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена кадровим підрозділом.
 10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 11. Копія паспорта.
 12. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
 13. Два поштових  конверти з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).

ПЕРЕЛІК тем навчальних дисциплін спеціальності “Місцеве самоврядування”

Дисципліни нормативного спрямування

 • Історія українського державотворення
 • Публічне управління
 • Основи права в управлінні
 • Політика і управління
 • Економіка і фінанси
 • Державна політика в соціогуманітарній сфері
 • Комунікації в публічному управлінні
 • Загальні засади місцевого самоврядування в Україні
 • Виборча система на місцевому рівні
 • Основи муніципального менеджменту
 • Ресурсний потенціал територіальної громади
 • Кадрова політика в системі місцевого самоврядування
 • Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Варіативна частина (дисципліни, які обираються слухачем самостійно)

Спеціалізація “Організація місцевого самоврядування”

 • Діловодство в органах місцевого самоврядування
 • Планування розвитку територіальної громади
 • Організація надання послуг населенню
 • Контролінг в системі місцевого самоврядування
 • Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях

Спеціалізація “Місцеве господарювання”

 • Концептуальне проектування розвитку територіальної громади
 • Місцевий економічний розвиток
 • Управління комунальною власністю
 • Управління місцевими фінансами та бюджетування
 • Управління місцевими програмами та проектами

 

ПЕРЕЛІК тем навчальних дисциплін спеціальності “Регіональне управління”

Дисципліни нормативного спрямування

 • Історія українського державотворення
 • Публічне управління
 • Основи права в управлінні
 • Політика і управління
 • Економіка і фінанси
 • Державна політика в соціогуманітарній сфері
 • Комунікації в публічному управлінні
 • Основи регіонального управління
 • Державна регіональна політика
 • Інституційне забезпечення регіонального управління
 • Планування регіонального розвитку
 • Стимулювання економічного розвитку регіону
 • Природні ресурси регіону як об’єкт управління
 • Розвиток людського потенціалу
 • Управління регіональною інфраструктурою
 • Місцеві фінанси

Варіативна частина (дисципліни, які обираються слухачем самостійно)

Спеціалізація “Організація регіонального управління”

 • Інновації в регіональному управлінні
 • Управління якістю надання послуг
 • Управління змінами і контролінг в управлінській діяльності
 • Антикризовий менеджмент у регіональному управлінні

Спеціалізація “Регіональний розвиток”

 • Маркетинг території
 • Проектний розвиток регіону
 • Публічно-приватне партнерство у наданні послуг
 • Управління логістичними системами
Новомосковське міськрайонне управління юстиції